Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ballonperpost.nl (onderdeel van Ballonnenservice.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.ballonnenservice.nl en www.ballonperpost.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ballonperpost.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ballonperpost.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

Artikel 2. Prijzen en betalingen

 

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooruit middels een online betaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3 Betaling kan geschieden per online betaling middels iDEAL, Creditcard of PayPal. Particulieren kunnen ook betalen via AfterPay.

 

 

Artikel 3. Levering

 

3.1 Indien u op werkdagen voor 17:00 uur besteld wordt het pakket dezelfde dag of een andere datum naar keuze ter bezorging aangeboden bij PostNL.

3.2 PostNL bezorgt in de regel de volgende dag.   

3.3 Ballonperpost.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren.

 

 

Artikel 4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

4.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ballonperpost.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.2 Ballonperpost.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

 

5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ballonperpost.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ballonperpost.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 Het recht van retour is uitgesloten op helium gevulde ballonnen.

 

 

Artikel 6. Overmacht

 

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ballonperpost.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ballonperpost.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ballonperpost.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

Artikel 7. Diversen

 

7.1 Indien u aan Ballonperpost.nl opgave doet van een adres, is Ballonperpost.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ballonperpost.nl opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

7.2 Wanneer door Ballonperpost.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ballonperpost.nl deze voorwaarden soepel toepast.

7.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ballonperpost.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ballonperpost.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.4 Ballonperpost.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

AfterPay – Achteraf betalen (Nederland)


AfterPay voert voor Ballonperpost.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay. Met de AfterPay App kun je dit betaaloverzicht inzien en betalen, veilig en heel eenvoudig vanaf je smartphone. In de online omgeving Mijn AfterPay kun je jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. AfterPay houdt je op de hoogte via pushnotificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay.